Szukaj po nazwie hotelu, kraju, rgionie:

Regulamin Strony

 

Regulamin korzystania z serwisu Idea Travel

 

1. Właścicielem strony internetowej www.idealnewakacje.pl,  jest firma IDEA TRAVEL Edyta Kobiałka z siedzibą ul. Rynek 11, 32-650 Kęty, NIP 549 001 70 09, REGON 070440061, (dalej zwane IDEATRAVEL) które działa jako pośrednik turystyczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2268). Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) zawiera warunki wykonywania przez Idea Travel, na zlecenie Klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych oraz określa zasady korzystania z portalu www.idealnewakacje.pl(dalej zwanym „Portalem”).

 

2. Rezerwacje

Przy rezerwacji internetowej, po wyborze konkretnej oferty spełniającej Państwa oczekiwania prosimy dokonać wstępnej rezerwacji poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

Przypominamy, ze system rezerwacji on-line dostępny jest 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Wypełniając formularz na stronie przekażą nam Państwo niezbędne informacje do przygotowania dokumentów, nie oznacza to jednak gwarancji wyjazdu ( bowiem nie jest to zawarcie umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego) i nie obliguje Państwa do ponoszenia kosztów (rezerwacja wstępna). Przesłanie wstępnej rezerwacji jest potwierdzeniem zapoznania się z warunkami uczestnictwa w danej imprezie.

Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu kosztu wyjazdu nasz konsultant skontaktuje się bezpośrednio z Państwem (e-mail'em lub telefonicznie).

Po potwierdzeniu przez Państwa chęci udziału w imprezie, przesyłamy na  podany  przez Państwa adres e-mail lub numer faksu, wypełnione:

Umowę-ZgłoszenieWarunki Uczestnictwa oraz informację o sposobie zapłaty.

Po zapoznaniu się z dokumentami i zaakceptowaniu warunków uczestnictwa dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty na wskazane konto lub udzielacie nam Państwo upoważnienia do obciążenia wymaganą należnością Państwa kartę kredytową.

W momencie podpisania Umowy-Zgłoszenia oraz dokonania płatności zawarta zostaje umowa między Klientem a Biurem Turystycznym.

Czytelnie podpisaną 
Umowę-Zgłoszenia oraz potwierdzenie dokonania przelewu / ewentualnie druk obciążający kartę kredytową / odsyłają Państwo na email: www.idealnewakacje.pl


 

3. Zasady ogólne:

Zasady ogólne


Idea Travel nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem Portalu, gdyż zawsze jest nią wyraźnie wskazany i określonym usługodawca oferującym usługi będące przedmiotem umowy. Idea Travel informuje, iż umowy o których mowa powyżej są zawierane i realizowane z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Umów (zwanych najczęściej warunkami podróżowania i płatności  i/lub warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych) danego usługodawcy. Z Idea Travel dochodzi jedynie do zawarcia umowy zlecenia pośrednictwa w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych z danym usługodawcą. W związku z tym poniższe warunki dotyczą wyłącznie świadczenia przez Idea Travel usług pośrednictwa i nie mają żadnego wpływu na warunki, na których odbywają się podróże, w których sprzedaży pośredniczy Idea Travel.Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych usługodawców udostępniane są przed rezerwacją podróży i muszą zostać jednoznacznie zatwierdzone przez uczestnika/podróżnego również w imieniu wszystkich pozostałych podróżnych. Wobec powyższego stają się one częścią umowy pośrednictwa zawieranej z Idea Travel. W przypadku braku ogólnych warunków umów usługodawcy (przykładowo loty liniowe) zastosowanie mają dane warunki taryfowe towarzystwa lotniczego.

Portal umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup wycieczek turystycznych oraz innych usług dostępnych w Portalu. Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie w Centrum Rezerwacji pod numerem wskazanym na stronie Portalu oraz w siedzibie Portalu. Prezentowane na stronach internetowych Idea Travel materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Korzystając z Portalu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Portalu.

4. Dane osobowe:

Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie odpowiedniego sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych. Twoja prywatność jest dla nas ważna

5. Postanowienia końcowe:

Umowy zawierane poprzez Biuro podróży Idea Travel zawierane są w języku polskim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. .Reklamację będą rozpatrywane indywidualnie po zgłoszeniu na adres mailowy podany w zakładce kontakt na stronie www.idealnewakacje.pl

 

 

 

Odstąpienie klienta od umowy
1. Każdy uczestnik podróży może w każdym momencie przed rozpoczęciem podróży odstąpić od zawartej za pośrednictwem IDEA TRAVEL umowy. Opłaty z tytułu odstąpienia od rezerwacji każdorazowo wynikają z Ogólnych Warunków Podróżowania i Płatności danego organizatora podróży. Warunki odstąpienia od umowy dostępne są, jako integralna część Warunków Podróżowania i Płatności, przed każdą rezerwacją w formularzu zgłoszeniowym. Odstąpienie od umowy oraz zmiana rezerwacji podróży mogą być zrealizowane wyłącznie za pośrednictwem firmy Idea Travel. Wiążącym terminem odstąpienia przez Klienta od umowy jest data otrzymania przez Idea Travel pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Rezygnacje przekazywane ustnie i telefonicznie nie będą uznawane za wiążące.

2. Idea Travel informuje, że jeżeli na życzenia Klienta będą podejmowane po zawarciu umowy, zmiany w odniesieniu do terminu podróży, jej celu, miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania oraz rodzaju transportu (zmiana rezerwacji), to organizator podróży pobiera opłatę z tytułu zmiany rezerwacji od każdego podróżnego. Zmiana rezerwacji usługi, w której pośredniczy Idea Travel, następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego organizatora Opłaty z tytułu zmiany lub odstąpienia od rezerwacji podane są w warunkach uczestnictwa oraz w opisach taryf danego przewoźnika lotniczego. Zwrot kosztów z tytułu nieodbytych lotów w przypadku podróży lotniczych jest uzależniony od przewoźnika oraz zastosowanej taryfy biletowej.

 


5. W przypadku rezerwacji miejsc hotelowych obowiązują uregulowania konkretnego hotelu lub uregulowania pośredniczącego organizatora podróży.


6. W przypadku lotów specjalnych i czarterowych obowiązują ogólne warunki handlowe danego organizatora podróży / danego towarzystwa lotniczego, dostępne w procesie rezerwacji, z którymi rezerwujący ma obowiązek zapoznać się przed dokonaniem rezerwacji i które rezerwujący musi zatwierdzić. Wszystkie loty specjalne i czarterowe muszą zostać potwierdzone zwrotnie przez Klienta najpóźniej 48 godzin przez lotem powrotnym w danym towarzystwie lotniczym lub u organizatora. Jeżeli niniejsze potwierdzenie powrotu nie ma miejsca, idealnewakacje.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną anulację rezerwacji lub odmowę przyjęcia pasażera na pokład samolotu.

7. O ile zastosowana w rezerwacji taryfa lotnicza na to pozwala, Klient może wskazać osobę trzecią, która wyruszy w podróż zamiast niego. Powstałe z tego tytułu koszty dodatkowe obciążają Klienta. Wysokość kosztów dodatkowych ustalana jest zawsze przez usługodawcę i może zmieniać się w sposób znaczny w zależności od zbliżającego się terminu wyjazdu, zastosowanej taryfy, wybranego przewoźnika oraz rodzaju połączenia (przelot rejsowy, czarterowy).  
Usługi, z których nie skorzystano. 
Jeżeli podróżujący nie skorzysta z poszczególnych usług podróży ze względu na wcześniejszy powrót lub z innych ważnych przyczyn, to organizator podróży lub usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży. Polecamy zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia podróży.

 

Postępowanie reklamacyjne
1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w IDEA TRAVEL imprezy turystycznej.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.


3. Reklamacje związane z jakością obsługi przez IDEA TRAVEL należy składać na adres IDEA TRAVEL, ul. Rynek 11 32-650 Kęty w formie pisemnej lub wysłać je na adres mailowy idea@idealnewakacje.pl. IDEA TRAVEL rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

  

PFR dla biura podróży Idea Travel
Proszę czekać ...