Szukaj po nazwie hotelu, kraju, rgionie:

Regulamin Strony

 

 

 

 

Regulamin korzystania z serwisu Idea Travel

 

1. Właścicielem strony internetowej www.idealnewakacje.pl,  jest firma IDEA TRAVEL Edyta Kobiałka z siedzibą ul. Rynek 11, 32-650 Kęty, NIP 549 001 70 09, REGON 070440061, (dalej zwane IDEATRAVEL) które działa jako pośrednik turystyczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2268). Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) zawiera warunki wykonywania przez Idea Travel, na zlecenie Klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych oraz określa zasady korzystania z portalu www.idealnewakacje.pl(dalej zwanym „Portalem”).

 

2. Rezerwacje

Przy rezerwacji internetowej, po wyborze konkretnej oferty spełniającej Państwa oczekiwania prosimy dokonać wstępnej rezerwacji poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

Przypominamy, ze system rezerwacji on-line dostępny jest 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Wypełniając formularz na stronie przekażą nam Państwo niezbędne informacje do przygotowania dokumentów, nie oznacza to jednak gwarancji wyjazdu ( bowiem nie jest to zawarcie umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego) i nie obliguje Państwa do ponoszenia kosztów (rezerwacja wstępna). Przesłanie wstępnej rezerwacji jest potwierdzeniem zapoznania się z warunkami uczestnictwa w danej imprezie.

Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym 
potwierdzeniu kosztu wyjazdu nasz konsultant skontaktuje się bezpośrednio z Państwem (e-mail'em lub telefonicznie).

Po potwierdzeniu przez Państwa chęci udziału w imprezie, przesyłamy na  podany  przez Państwa adres e-mail lub numer faksu, wypełnione:

Umowę-ZgłoszenieWarunki Uczestnictwa oraz informację o sposobie zapłaty.

Po zapoznaniu się z dokumentami i zaakceptowaniu warunków uczestnictwa dokonujecie Państwo 
wpłaty podanej kwoty na wskazane konto lub udzielacie nam Państwo upoważnienia do obciążenia wymaganą należnością Państwa kartę kredytową.

W momencie podpisania Umowy-Zgłoszenia oraz dokonania płatności zawarta zostaje umowa między Klientem a Biurem Turystycznym.

Czytelnie podpisaną 
Umowę-Zgłoszenia oraz potwierdzenie dokonania przelewu / ewentualnie druk obciążający kartę kredytową / odsyłają Państwo na email: www.idealnewakacje.pl


 

3. Zasady ogólne:

Zasady ogólne


Idea Travel nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem Portalu, gdyż zawsze jest nią wyraźnie wskazany i określonym usługodawca oferującym usługi będące przedmiotem umowy. Idea Travel informuje, iż umowy o których mowa powyżej są zawierane i realizowane z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Umów (zwanych najczęściej warunkami podróżowania i płatności  i/lub warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych) danego usługodawcy. Z Idea Travel dochodzi jedynie do zawarcia umowy zlecenia pośrednictwa w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych z danym usługodawcą. W związku z tym poniższe warunki dotyczą wyłącznie świadczenia przez Idea Travel usług pośrednictwa i nie mają żadnego wpływu na warunki, na których odbywają się podróże, w których sprzedaży pośredniczy Idea Travel.Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych usługodawców udostępniane są przed rezerwacją podróży i muszą zostać jednoznacznie zatwierdzone przez uczestnika/podróżnego również w imieniu wszystkich pozostałych podróżnych. Wobec powyższego stają się one częścią umowy pośrednictwa zawieranej z Idea Travel. W przypadku braku ogólnych warunków umów usługodawcy (przykładowo loty liniowe) zastosowanie mają dane warunki taryfowe towarzystwa lotniczego.

Portal umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup wycieczek turystycznych oraz innych usług dostępnych w Portalu. Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie w Centrum Rezerwacji pod numerem wskazanym na stronie Portalu oraz w siedzibie Portalu. Prezentowane na stronach internetowych Idea Travel materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Korzystając z Portalu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Portalu.

4. Dane osobowe:

Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie odpowiedniego sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych. Twoja prywatność jest dla nas ważna

5. Postanowienia końcowe:

Umowy zawierane poprzez Biuro podróży Idea Travel zawierane są w języku polskim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. .Reklamację będą rozpatrywane indywidualnie po zgłoszeniu na adres mailowy podany w zakładce kontakt na stronie www.idealnewakacje.pl

 

 

 

 

Proszę czekać ...